Aanvullende voorwaarden

Hieronder vindt u algemene omgangsregels, regels hoe om te gaan met klachten en aanvullende voorwaarden voor deelname aan workshops/trainingen met honden of paarden.

 

ALGEMENE OMGANGSREGELS:

De coach/trainer/begeleider benadert en behandelt iedereen als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

De coach/trainer/begeleider erkend het recht van iedere deelnemer/coachee om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen en de eigen levensloop te bepalen.

De coach/trainer/begeleider laat iedereen de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging. Gemaakte kosten zullen wel in rekening worden gebracht als de deelnemer coachee besluit te stoppen met het traject, de workshop of training.

De coach/trainer/begeleider komt op voor de belangen van een kind, jongeren of volwassenen, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.

De coach/trainer/begeleider houdt rekening met en heeft respect voor het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften iedere deelnemer/coachee.

De coach/trainer/begeleider erkent dat hij/zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van de coachee die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.

De coach/trainer/begeleider betrekt beide ouders bij de hulpverlening aan een kind en legt verantwoordelijkheid aan hen af. Wanneer één van beide ouders of voogd geen toestemming verleent aan de coach om het kind te begeleiden zal de coach geen traject of training aangaan met het kind.

De coach/trainer/begeleider is transparant in zijn/haar werkwijze.

De coach/trainer/begeleider geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor. Mocht de situatie zich voordoen dat expertise gewenst is dan zal deze worden ingeroepen. Dit kan medische of psychische hulp zijn. Daar waar onze kennis stop zullen wij altijd doorverwijzen. De belangen en het wel bevinden van de deelnemer/coachee staat altijd voorop.

De coach/trainer/begeleider voert gezien de privacywet uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijk toestemming van de deelnemer/coachee. Wel kan de coach/trainer/begeleider overleggen met zijn of haar collegae binnen Diamondgloss coaching & training zonder daar vooraf toestemming voor te vragen.

De coach/trainer/begeleider moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met de deelnemer/coachee, maar moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden.

De coach/trainer/begeleider weet dat de eigen integriteit belangrijk is en heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, zonder opgaaf van reden, te ontbinden, als dit in het geding komt.

De coach/trainer/begeleider laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.

De coach/trainer/begeleider gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de deelnemer/coachee die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart hen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.

De coach/trainer/begeleider kent zowel de beperkingen, als de grenzen van de persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beide overschreden worden.

De coach/trainer/begeleider aanvaardt waar nodig samenwerking met andere professionals als dat ten goede komt aan het leer/verwerkingsproces van de coachee.

De coach/trainer/begeleider  houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de deelnemer/coachee in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.

De coach/trainer/begeleider heeft een aansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schade waarop hij/zij aangesproken kan worden, in redelijkheid, is gedekt.

De coach handelt speels en denkt vanuit het perspectief en belevingswereld van het kind of de puber.

De coach/trainer/begeleider is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van de deelnemer/coachee.

De coach/trainer/begeleider zal een bedrag van 0,35 cent ex.btw reiskosten in rekening brengen voor iedere gereden kilometer visa versa bij huis bzoeken bij het geven van Coaching en Training, intake medewerkers of overleg. Dit wordt berekent van adres naar adres en hierbij is Routenet leidend.

De coach/trainer/begeleider wil graag van u weten wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan en wel minimaal 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip. Mocht dit niet gebeuren dan word de desbetreffende afspraak in rekening worden gebracht. In bijzondere gevallen beslist de directie van Diamondgloss Coaching en Training.

De coach/trainer/begeleider kan ten aller tijden een sessie of workshop afbreken als daar naar haar of zijn inziens een reden toe is bijv. weersomstandigheden, ziekte, agressie, ongevallen, dreigende sfeer, dreigende omstandigheden etc. Deze zal een inschatting maken of het verantwoord is om verder te gaan of te stoppen. De sessie of workshop kan dan verplaatst worden of worden geannulleerd als de situatie daartoe aanleiding geeft. Alles ter beoordeling van de desbetreffende coach/trainer/begeleider.

Wij verwachten dat ook u deze omgangsregels in acht neemt. 

KLACHTENREGELING:

Als u klacht heeft kunt u deze ALLEEN schriftelijk aan ons melden. Stuur uw klacht via email naar: birgitta@ikmagmezelfzijn.nl en wij zullen u een ontvangst bevestiging sturen en binnen 7 werkdagen antwoorden.

Als de klacht gegrond worden verklaard dan zal Diamondgloss Cocaching en Training gepaste maatregelen nemen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ WORKSHOPS/TRAININGEN OF SESSIES MET PAARDEN / HONDEN:

- Deelname is geheel op eigen risico.

- U heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

- U blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor uw eigen hond/paard en de eventuele schade die hij/zij aanbrengt aan derden (zowel honden, mensen & materialen).

- Maakt u hond iets kapot tijdens de trainigen wat u in gebruik heeft van Diamondgloss Coaching & Training dan wordt deze vervangen door een nieuw exemplaar op uw kosten. Niet als het per ongeluk gaat of door slijtage, dit ter beoordeling van uw trainer.

- Uw hond is minimaal 1 jaar en maximaal 12 jaar oud bij aanvang van een training of workshop, sociaal naar andere honden & mensen en kan loslopen tussen andere honden & mensen. Als dit (nog) niet het geval kunt u de lessen / workshop volgen aan een lange lijn (geen flexi). Het werken in de groep aan de lange lijn kan alleen met sociale honden en bij de Beginners & Gevorderden groepen.

- Uw hond is volledig ingeënt en u bent in bezit van het vaccinatieboekje en kun dit overleggen op de 1e lesdag.

- Is uw hond minder sociaal dan kunt u de workshop of training "Speuren naar talent & leiderschap" of andere hondentrainingen wel privé volgen. 

- Als uw hond loops is, ziek of een blessure heeft mag u NIET meedoen tot deze herstelt is. De gemiste lessen mag u inhalen op een later tijdstip of bij een volgende cursus. Doet u mee aan een workshop dan kunt helaas alleen deelnemen zonder hond of met een andere hond.

- Het is bij onze trainingen NIET toegestaan om een prikband, slipketting te dragen. 

- Roken is NIET toegestaan tijdens te trainingen.

- Mobiele telefoon is UIT of staat op STIL tijdens de trainingen, heel speciale gevallen daar gelaten (dit in overleg met uw trainer).

- Na het ondertekenien van een overeenomst met Diamondgloss voor een training, workshop of coachen met of zonder hond/paard zijn de daarbij behorende kosten verschuldigd ook als u de training, workshop of coaching tussentijds stopt of wanneer het volgens ons zinloos is om de training, workshop of coaching voort te zetten door omstandigheden. De betaalde kosten worden niet terug betaald, uitzonderingen (ter beoordeling Diamondgloss) buiten beschouwing gelaten. Correspondentie hierover is niet mogelijk. 

- Wanneer de trainingen of workshop door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kunnen vinden door eigen schuld of buiten de schuld van Diamondgloss Coaching & Training om, dan zal geen terugbetaling worden gedaan van de door u aan ons betaalde kosten. Wel kunnen deze op een alternatieve locatie plaatsvinden indien mogelijk. Wilt u dit niet dan krijgt u het door u betaalde lesgeld niet terug.